กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 655.28 KB
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.8 MB
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB