คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.72 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.61 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.34 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.86 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.91 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.76 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.79 KB
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.21 KB