มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.9 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.8 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.56 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.65 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.15 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.82 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการรับหรือให้สินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.45 KB