ข่าวประกาศโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของคุณครูวรรธณา คงรอด เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CHAMPA Model บูรณาการคุณธรรม พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 177) 21 พ.ย. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) (อ่าน 186) 21 พ.ย. 65
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3813) 23 พ.ย. 64
ระเบียบโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน พ.ศ. 2564 (อ่าน 3811) 15 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดในรูปแบบรูปแบบ On-site (อ่าน 3824) 29 ต.ค. 64
เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4016) 31 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-๑๙) โดยรูปแบบ ON Hand (อ่าน 3868) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 3867) 14 มิ.ย. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) (อ่าน 10821) 17 ก.ย. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7006) 17 ก.ย. 63