ปฐมวัย

นางสาวกฤติกา ทำนุพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางเกศินี เมตตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2