กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวินม์นิภา กำแพงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโชติวรรณ แดงกองโค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรรธณา คงรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอัจฉรา บางโม้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนพมณี มีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1