กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายตระการ ขวัญเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจันทร์รัตน์ ธนพลทวีลาภ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3