กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิมพ์วรีย์ ดำทองดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุวัฒน์ชัย แทนเทือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศิริภา ปราระกานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพีรญา บางโม้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6