กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิญญา เอี่ยมพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4