กลุ่มสนับสนุนการศึกษา

นางสาวชมชื่น ชมภู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจำนงค์ ลำใย
นักการภารโรง

นายพิพัฒน์ สอนนะลา
วิทยากรท้องถิ่น