กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5