กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิราธร แทนเทือก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรัญญา บางเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายศังกร มาทองแดง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3